vas.

28

Šv. Bazilijus Didysis: Visas gyvenimas – nuolatinė malda

 

Saint BasileVienas iškiliausių Bažnyčios Tėvų, Kapadokijos Cezarėjos vyskupas Bazilijus (329-379) dar gyvas buvo vadinamas Didžiuoju. Didžiulį dėmesį skyręs Bažnyčios gyvenimui ir teologiniams svarstymams apie Jėzų Kristų ir Šventąją Dvasią, Bazilijus taip pat buvo vienuoliško gyvenimo organizatorius, skatinęs tikinčiuosius užmegsti glaudesnį santykį su Dievu. Malda nėra kreipimasis į Dievą „iš reikalo“, tačiau nepertraukiamas ryšys su Dievu. Tai – nuolatinis gyvenimas Dievo artumoje.

 

Malda yra prašymas dovanos, kurios tikintysis maldauja iš Dievo. Šis prašymas nepasireiškia tik vienais žodžiais. Nemanome, kad Dievui reikalingi žodžiai mūsų reikalui priminti, nes jis žino, ko mums reikia, dar mums neprašant. Ką norime tuo pasakyti? Ogi kad mūsų maldos neturi sudaryti tik skiemenys. Maldos jėga daugiau glūdi sielos nusistatyme ir geruose darbuose, kurie apima visą gyvenimą. „Ar valgote, ar geriate, – sako Paulius, – ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo garbei“ (1Kor 10,31). Sėdies už stalo – melskis! Imi duonos – dėkok Davėjui! Jei stiprini savo silpną kūną vynu, prisimink tą, kuris savo dovana atima silpnumą, palinksmina širdį. Kai jau pavalgyta, tai atsiminimas Geradario neturėtų būti pamirštas. Apsivilkdamas drabužiu, mąstyk apie tą, iš kurio jį gavai. Kai apsivelki paltu, tai auk Dievo meilėje. Jis aprūpina mus tinkamu drabužiu žiemą ir vasarą, apsaugodamas mūsų gyvenimą ir pridengdamas gėdą.

Jei diena jau baigėsi, galvok apie tą, kuris mums davė saulę dienos darbui, ugnį nakties šviesai ir kitiems nakties gyvenimo reikalams patenkinti. Naktis duoda tolesnių progų melstis. Žiūrėdamas į dangų, mąstyk apie žvaigždžių gražumą ir melskis į matomojo pasaulio Viešpatį, garbink didįjį visatos Kūrėją, kuris viską išmintingai sutvėrė. Matydamas visą gyvąją tvariniją paskendusią miege, vėl šlovink tą, kuris be mūsų valios pertraukia miegu mūsų darbą ir trumpu poilsiu vėl padaro stiprius. Naktis neturėtų būti išimtinai skirta tik poilsiui. Nepražudyk pusės savo gyvenimo tingiu miegu, bet skirk nakties laiką miegui ir maldai. Taip, net pats miegas turėtų būti pamaldumo pratyba. Miego vaizdiniai dažniausiai yra mūsų dienos rūpesčių atspindžiai: kokie dienos užsiėmimai, tokie ir nakties sapnai. Taigi, tu be pertraukos melsies, jei maldos neapribosi tik žodžiais, bet visu savo gyvenimu su Dievu jungsiesi. Tavo gyvenimas bus nuolatinė, nepertraukiama malda.

 

Šv. Bazilijus Didysis, Pamokslas apie kankinę Julitą 3-4. Cituota iš Jonas Gutauskas, Didžiųjų Bendrijos tėvų mintys. Senosios krikščionių literatūros antologija tikėjimo, doros ir krikščioniškosios pasaulėžiūros klausimais, Putnam: Krikščionis gyvenime nr. 18, 1978, p. 223-224.

Publié par fr. Marc-Antoine à 11:00

0 Komentarai(ų)

Comments are closed.